به بهانه هفته پلیس و در گفتگویی با فریبرز آقالو ، کارشناس حقوقی بررسی شد نقش و تاثیر پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری

به بهانه هفته پلیس و در گفتگویی با فریبرز آقالو ، کارشناس حقوقی بررسی شد
نقش و تاثیر پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری

به گزارش پایگاه خبری اقتصادگران – امروزه با توجه به تحول شگرف درتوسعه و رشد بدون توقف و سریع تکنولوژی به ویژه در حوزه اینترنت و سایبر ، این عرصه علیرغم تسهیل امور اشخاص ، محلی برای ارتکاب جرایم از سوی بزهکاران گردیده است .
پلیس ، حسب وظایف ذاتی خویش وفق قوانین موضوعه به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با اختیار حاصله از آن و در مقام و جایگاه ضابطیت عامِ دستگاه قضا دارای تکالیفی بوده که در پیشگیری ، تامین امنیت و برخورد با افراد مخل امنیت سایبری می باشد که تبیین آن و تفاوت حوزه عملکردی پلیس در برخورد با جرایم سنتی و سایبری در خور توجه است .
در عصر حاضرجرایم سایبری در مراحل پسینی کشف جرم معادلات را برای نهاد پلیس عموماً پیچیده ساخته و آن نیز بدلیل ویژگی ای که در بستر اینترنت وجود دارد ، می باشد.
ابزارهای و فرایندهای سنتی در کشف و احراز مجرمیت بشدت ناکافی و فاقد تاثیر سازنده می باشد چرا که کنشگران این حوزه با استفاده از سلاح های نوین در ارتکاب بزه نقش ایفا می نمایند و به همین علت تجهیز و ارتقا پلیس به فناوری های روز موضوعی غیر قابل انکار و قطعاً اجتناب ناپذیر است .
از عواقب و آثار وقوع جرایم سایبری تخریب هویت ملی ، فرهنگی و اجتماعی بوده که در این بین نقش کلیدی و محوری پلیس مشهود و مشخص است ،
پلیس همواره به عنوان یک نهاد اجرائی نقشی موثر در پیشگیری مبارزه و کاستن وقوع و